Advisory Committee

INTERNATIONAL ADVISORY COMMITTEE

1. Dr. Arunagiri A, NIT Tiruchirappalli
2. Dr. Baskar G, St. Joseph's College of Engineering, Chennai
3. Dr. Kalpana R, Rajalakshmi Engineering College, Chennai
4. Dr. Lakshmi Narasimhan T S, IGCAR, Kalpakkam
5. Dr. Nirmala Devi R, Meenakshi Sundararajan Engineering College, Chennai
6. Dr. Pugazhenthi G, IIT Guwahati, Assam
7. Dr. Ramesh Gardas, IIT Madras, Chennai
8. Dr. Silas Stephen D, Panimalar Engineering College, Chennai
9. Dr. Somasundaram P, CEG, Anna University, Chennai